Kontrola uzorka

Pre početka telefonskog istraživanja, anketarima se dostavljaju spiskovi sa brojevima telefona potencijalnih ispitanika. Ti brojevi su na slučajan način izvučeni iz telefonskog imenika a spiskovi sa brojevima su raspoređeni prema administrativnim jedinicama u kojima anketari vrše anketiranje. Svaki anketar dobija 5 puta više telefonskih brojeva od broja anketa koje je u obavezi da uradi, što znači da za tipičan uzorak od 1000 ispitanika anketari dobiju ukupno 5000 telefonskih brojeva. Kako bi se dodatno osigurala slučajnost uzorka, anketarima se određuje korak po kome pozivaju brojeve: na primer, kreću od trećeg telefonskog broja sa liste brojeva, zatim pozivaju svaki peti sa liste (korak: 3, 8, 13, 18, 23 itd.). Ako stignu do kraja liste a potrebno im je još ispitanika, u sledećem krugu kreću od četvrtog broja sa liste i takođe pozivaju svaki peti (korak: 4, 9, 14, 19, 24 itd.). Ukoliko na pozvanom broju iz nekog razloga ne dobiju željenog ispitanika, onda zovu naredni broj poštujući i dalje zadati korak.

Prilikom unosa odgovora ispitanika u program za unos, anketari upisuju SVAKI broj koji su pozvali, nakon čega u narednom (diskvalifikacionom) pitanju obeležavaju jedan od ponuđenih odgovora: – pozvani broj nije dostupan; – niko se ne javlja; – ispitanik odbija da učestvuje u anketi, ili neki drugi odgovor, zavisno od potreba konkretne ankete (na primer, ako je potrebno zakazati razgovor sa ispitanikom za neki drugi termin, to takođe može da stoji kao jedna od ponuđenih opcija), dok jedino u slučaju da ispitanik pristane na razgovor moguće je preći na narednu stranicu/pitanje i nastaviti anketu. Takođe, moguće je evidentirati i ako ispitanik odustane od ankete u nekom njenom delu. Svi ovi podaci o pozvanim telefonskim brojevima mogu se eksportovati u CSV, Excel ili SPSS fomatu, u zasebnom izveštaju ili kao deo celovite baze podataka o datoj anketi.
Kada je u pitanju istraživanje gde se u samom startu anketarima dodeljuju kvote koje treba da ispuni u toku istraživanja, onda je ispunjenje ovih kvota od strane svakog anketara predmet permanentnog praćenje i kontrole.

Logička kontrola

Logička kontrola anketara obuhvata standardne procedura za proveru/utvrđivanje autentičnosti odgovora dobijenih u anketi:

 

a) Merenje dužine trajanja ankete. Parametri koji se na ovaj način mogu meriti jesu trajanje ankete u celosti i trajanje pojedinačnih pitanja, što se prema potrebi definiše prilikom kreiranja verzije upitnika prilagođene za popunjavanje preko računara. Na ovaj način se u toku samog procesa anketiranja (upoređivanjem dobijenih vrednosti za svakog anketara ponaosob) može utvrditi da li je neko od anketara popunjavao upitnik znatno brže nego što bi trebalo, kao i da li je „preskakao“ pojedina pitanja u upitniku. U slučaju da takve nepravilnosti postoje, moguće je intervenisati veoma brzo i sprečiti dalje neregularnosti.
b) Logička provera dobijenih podataka. Upoređivanjem i analizom odgovora na određena kontrolna pitanja iz upitnika utvrđuje se da li postoje izraženije razlike u odgovorima kod različitih anketara. Ukoliko se tom prilikom utvrdi da kod određenog anketara postoji značajno drugačiji raspored rezultata u odnosu na druge anketare, pristupa se dodatnoj kontroli rada tog anketara i eventualnom isključenju spornog anketara iz istraživanja, odnosno njegovu zamenu.

 

Takođe, kada se radi o terenskoj anketi sa štampanim upitnicima, anketari imaju obavezu da periodično, tokom trajanja istraživanja (najčešće nakon svake trećine ili četvrtine urađenih anketa) preko kurirske službe šalju agenciji Plum Mark do tada popunjene štampane upitnike, overene potpisom anketara, nakon čega se vrši i kontrola saglasnosti sadržaja štampane ankete sa odgovorima unetim u program za unos. Kad su obavljene sve potrebne kontrole, lice odgovorno za kontrolu kvaliteta svojim potpisom i pečatom firme overava proverenih 20% upitnika koji se zajedno sa ostalim popunjenim upitnicima, prema potrebi, šalju klijentu.

Operativna (terenska) kontrola

Kontrola rada anketara se vrši na 20% urađenih anketa, bilo da se radi o telefonskim ili terenskim anketama, a ukoliko se kod nekog od anketara utvrde nepravilnosti pristupa se kontroli 100% anketa tog anketara. Kontrola rada anketara vrši se na dva osnovna nivoa: operativnom i logičkom.

Operativna (terenska) kontrola podrazumeva pozivanje telefonskog broja ispitanika i kratak razgovor sa ispitanikom, kako bi se utvrdilo:

 

1) da li je ispitanik učestvovao u anketi,
2) da li su odgovori ispitanika autentični, što se proverava ponovnim postavljanjem nekoliko (najčešće 2-3) unapred određenih kontrolnih pitanja iz ankete.

 

Kod telefonskih anketa, anketari preko svog računara unose odgovore ispitanika u softver za unos podataka, i nakon završetka razgovora sa ispitanikom popunjeni upitnik se šalje direktno u centralnu bazu podataka (anketari su sve iz tog razloga sve vreme trajanja ankete preko broadband konekcije povezani na internet), tako da je moguće vršiti ovu vrstu kontrole neposredno nakon anketiranja.
Kod terenskih anketa, pozivanje ispitanika radi kontrole moguće je tek kada anketari prikupljene podatke sa terena unesu i pošalju upitnik, što je najčešće nekoliko časova nakon samog anketiranja, a maksimalno 24 časa od popunjavanja upitnika, osim u slučaju kada anketari umesto štampanih upitnika koriste mobilni uređaj što omogućava direktan unos podataka u program i, samim tim, kontrolu istu kao i kod telefonskih anketa.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!