Hardware

Anketari Plum Mark Consulting su opremljeni savremenim notebook i tablet računarima. Svako je povezan na brzi internet. Ovakva tehnička opremljenost uz korišćenje savremenog istraživačkog softvera omogućuje daleko bržu realizaciju projekata nego ranije, permanentnu kontrolu rada anketara kao i uvid u rezultate terenskog rada u realnom vremenu.

Software

Agencija Plum Mark raspolaže savremenim računarskim softverom za prikupljanje i obradu podataka, pomoću kojeg se efikasnost i brzina istraživačkog procesa u značajnoj meri povećavaju.
Proces prikupljanja podataka započinje formiranjem konačne verzije upitnika. Upitnik se zatim prebacuju u elektronsku formu, posebno prilagođenu za računarski unos podataka, koja omogućava praćenje toka prikupljanja podataka, slivanje podataka u jedinstvenu bazu, kontrolu rada anketara, kreiranje preliminarnih izveštaja, kao i čuvanje i eksportovanje prikupljenih podataka. Tako pripremljeni upitnici se prosleđuju anketarima kako bi mogli da počnu sa radom. Ukoliko istraživački projekat tako nalaže, štampaju se i anketarima prosleđuju i papirne verzije upitnika.

Za telefonska istraživanja (CATI). Anketari u toku telefonskog razgovora sa ispitanikom vrše direktan unos podataka u odgovarajući kompjuterski program za unos.

Za terenska istraživanja (CAPI). Anketari sa sobom nose notebook-računar preko kojeg unose podatke, čime se eliminiše potreba za štampanjem upitnika na papiru. Ukoliko u momentu završetka razgovora sa ispitanikom nemaju pristup internetu, anketari unete podatke mogu poslati čim se nađu na mestu gde im je omogućena konekcija sa internetom.

Za naknadni unos štampanih upitnika (PAPI). Ukoliko se terensko istraživanje ipak obavlja uz pomoć upitnika u papirnoj formi, anketari na kraju svakog dana (odnosno, po povratku sa terena), unose podatke iz papirnih upitnika u njihovu elektronsku formu.

Za online-ankete(CAWI). Kod online anketa ne postoji posredništvo anketara već ispitanici sami popunjavaju upitnik na sopstvenom računaru, mobilnom telefonu ili tablet računaru.

Širok raspon mogućnosti koje naš softver pruža prilikom kreiranja upitnika, zadovoljiće potrebe za specijalizovanim prikupljanjem podataka i kod najzahtevnijih istraživanja:

Veliki broj tipova pitanja/odgovora

Otvorena pitanja (polja proizvoljne dužine za unos odgovora); pitanja sa jednim ili više mogućih odgovora (radio button / checkbox); pitanja sa padajućim menijem; pitanja sa rangiranjem / Likertovom skalom; liste i tabele sa različitim tipovima pitanja; pitanja sa slikama kao ponuđenim odgovorima; ubacivanje multimedijalnih sadržaja u upitnik; upload-ovanje datoteka; kombinovanje različitih tipova pitanja, itd.

Napredna logika preskoka i grananja pitanja

Napredna logika preskoka i grananja pitanja omogućava kreiranje visoko interaktivnih anketa, sa opcijama sakrivanja i prikazivanja pitanja u upitniku (ili prelazak na drugu stranu u upitniku) zavisno od prethodnih odgovora, “kanalisanje” pitanja, randomizacija stranica, pitanja i odgovora, određivanje kvota nakon čijeg dostizanja se anketa automatski zatvara, itd.

Akcije

Automatizovano slanje email-a sa rezultatima ankete, korišćenje “skrivenih vrednosti” (kao što je merenje zadržavanja ispitanika na jednom pitanju, stranici, ili trajanje popunjavanja celog upitnika), redirekcija ispitanika sa upitnika na URL po Vašem izboru, itd.

Možete pregledati pristigle rezultate sa terena u realnom vremenu ili će Vas svakog jutra sačekati mail sa najnovijim podacima Vašeg istraživanja tržišta ili ispitivanja javnog mnjenja.

Brendiranje i dizajn ankete i izveštaja

Naš softver omogućava Vam potpunu kontrolu izgleda ankete, fontova, boja, slika, ubacivanje logoa Vaše firme u zaglavlje upitnika, itd. Ovo važi kako za elektronski upitnik u kome se unose ankete tako i za izveštaj u elektronskom obliku.

Distribucija upitnika i prikupljanje podataka

Distribucija upitnika putem e-mail kampanja, socijalnih mreža (Facebook, Twitter…) ili integracija ankete sa Vašim web-sajtom (preko embed-koda) čine prikupljanje podataka mnogo lakšim i efektivnijim.

Kreiranje izveštaja

Opcije za kreiranje izveštaja u realnom vremenu omogućavaju pametnije analize i doprinose unapređenju donošenja važnih poslovnih odluka. Ukoliko Vam nisu dovoljni samo sumarni izveštaji sa rezultatima istraživanja, u svakom trenutku možete prikupljene podatke dobiti u CSV (MS Excel) ili SPSS formatu i vršiti kompleksnije analize sa tako dobijenim podacima. Takođe, izveštaje možete dobiti i u PDF formatu, zaštititi lozinkom linkove ka online-izveštajima, tempirati update-ovanje izveštaja na željeni period, itd.
Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!