PAPI (Paper and pencil interviewing) je kvantitativni istraživački metod koji uključuje upotrebu štampanog upitnika za prikupljanje podataka o ljudima i njihovim navikama i stavovima. Anketari na terenu po unapred zadatim kvotama intervjuišu ispitanike licem u lice (Face to Face), njihove odgovore beleže u štampani upitnik a na kraju radnog dana unose odgovore ispitanika u bazu za unos anketa. Osobine terenske ankete su: velik broj ispitanika, prikupljanje brojčanih ali i deskriptivnih informacija, lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće, pouzdana kontrola uzorka. Budući se intervju sprovodi „licem u lice“ anketar može ispitanicima da omogući da testiraju proizvod, komentarišu promotivni materijali (slike ili oglase), ambalažu i sl.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!