Kvantitativne istraživačke tehnike

Kvantitativna istraživanja tržišta odnose se na prikupljanje podataka velikog broja potrošača kako bi mogla da se načini statistička analiza. Ona obično podrazumevaju izradu upitnika i skala, i anketiranje. Od ispitanika se traži da popune upitnik, a dobijeni podaci koriste se za razumevanje potreba pojedinaca na prodajnom mestu i, na osnovu toga, za kreiranje poslovnih strategija i marketinških planova.

CATI

Kompjuterski podržano telefonsko istraživanje

CATI (Computer-assisted telephones interviewing) je metod ispitivanja javnog mnjenja gde se telefonski...

CAPI

Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice

CAPI (Computer assisted personal interviewing) je kvantitativna istraživačka metoda, unapređena...

PAPI

Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice

PAPI (Paper and pencil interviewing) je kvantitativni istraživački metod koji uključuje...

CAWI

Kompjuterski podržano web
anketiranje

CAWI (Computer-assisted web interviewing) je kvanitativna istraživačka metoda koja...

Kvalitativne istraživačke tehnike

Kvalitativna istraživanja imaju za cilj dubinsko razumevanje određenog ljudsko ponašanje i razloga za takvo ponašanje. Kvalitativni metod istražuje “zašto” i “kako” u donošenju odluka, a ne samo “šta”, “gde” i “kada” kao što je to kod kvantitativnih istraživanja. Kvalitativno istraživanje tržišta obuhvata set istraživačkih tehnika, koje se koriste u marketingu i društvenim naukama, i u kojima se podaci prikupljaju od relativno male grupe ispitanika.

Fokus grupe

FG

Fokus grupa je oblik kvalitativnog istraživanja u kojem se kod grupe ljudi ispituju njihove...

Mystery Shopper

Tajanstveni kupac (Tajanstveni klijent)

Mystery Shopper (Mistery Client) je istraživački metod koji služi za merenje kvaliteta usluge...

Dubinski intervjui

DI

Dubinski intervjui predstavljaju intervju sa ispitanikom (face-to-face), u trajanju od 30 do 60...

Opservacija

OP

Opservacija ili posmatranje je prikupljanje podataka o pojavama putem njihovog neposrednog opažanja...
Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!