Kako planirati marketinško istraživanje?

-

Ako želite brži rast vašeg poslovanja i uštedu vremena, truda i novca, potreban vam je dobro dizajniran plan za istraživanje tržišta. Istraživanja tržišta su neophodna za donošenje dobrih poslovnih odluka. Ako želite poboljšati svoju ponudu, unaprediti prodaju, povećati svest potrošača o vašem proizvodu ili usluzi ili zadržati postojeće kupce, potrebni su vam korisni podaci koje ćete dobiti kao rezultat marketinškog istraživanja.

Online istraživanje tržišta je neprocjenjiv alat za uočavanje problema i otkrivanje nezadovoljenih marketinških potreba uz mali trošak i rizik. Uvid u to kako se vaš proizvod ili usluga percipira u odnosu na konkurentske proizvode ili usluge pomoći će vam u određivanju što je potrebno preduzeti kako bi se poboljšalo i unapredilo vaše poslovanje i pozicija na tržištu.

Dobro dizajnirana istraživanja tržišta umnogome mogu pomoći u odlučivanju da li je potrebno:

  • Ući na novo tržište
  • Lansirati novi proizvod ili uslugu
  • Unaprediti svest o vašem brendu
  • Optimizirati svoju marketinšku kampanju
  • Unaprediti customer service
  • Promeniti poruku koju auditorijumu šaljete o vašem proizvodu ili usluzi
  • Prilagoditi cenu proizvoda i usluga na osnovu percepcije cena potrošača
  • Promeniti pakovanje proizvoda i način njegovog izlaganja u prodajnim objektima

5 ključnih koraka pripreme istraživanja tržišta

1. Definišite problem

Prvi korak u izradi dobrog plana istraživanja tržišta je definisanje sopstvenih potreba. Što želite postići? Postavljanje ciljeva ankete vaše istraživanja tržišta usmerava na odluke koje treba da donesete.Ako imate više od jednog cilja , možda ćete prvo morati da sprovedete kvalitativnu studiju (na primer kroz fokus grupe) da bi definisali koja pitanja su vam primarna.

Društvene mreže su postale vrlo popularne istraživanje ponašanja potrošača pa je to odličan kanal da uključite širi krug ljudi u temu kojom želite da se bavite. Možete kreirate kratku anketu, čak i samo jedno pitanje kako biste dobili povratnu informaciju o onome šta je za potrošače najvažnije a to će vam pomoći u kreiranju dobrog upitnika.

Tip istraživanja koje ćete sprovesti zavisi pre svega od pitanja na koje želite da dobijete odgovore. Uzmite u obzir ove četiri ključna područja poslovanja:

Povećanje poznatosti proizvoda ili usluge. Ako vam je cilj da na tržištu znaju o vašem proizvodu ili usluzi, vaše istraživanje će se baviti stavovima potrošača o korišćenju proizvoda ili usluge, meriti kvalitet vaših odnosa s javnošću i doseg i razumevanje reklamne poruke od strane potrošača.

Određivanje ciljnih grupa. Ako je Vaš cilj je da se odredi koji deo stanovništva treba da targetirate, vaše istraživanje bi moglo da bude usmereno na brand pozicioniranje i analizu konkurencije.

Unapređenje prodaje. Ako je vaš cilj da poboljšate svoje marketinške poruke kako bi unapredili prodaju , vašeistraživanje će se baviti konceptima proizvoda, razumevanjem načina korišćenja, cenom proizvoda i testom prodajnih oglasa.

Zadržavanje kupaca i produžena kupovina. Ako je Vaš cilj je da povečate prodaju postojećoj baze klijenata kao i da povećate lojalnost kupaca, vaše istraživanje će se baviti zadovoljstvom kupaca i uvidom u njihovo ponašanje .

Nakon što ste definisali problem i postavili cilj, spremni ste za akcioni plan. Pripremite spisak akcija koje je potrebno sprovesti.

2. Kreirajte upitnik

Većina vaših pitanja bi trebalo biti kvantitativne prirode . Kvantifikovani, merljivi podaci daće vam mogućnost da na njih utičete u budućnosti. Možete koristiti i nekoliko kvalitativnih pitanja, ali imajte na umu da broj otvorenih pitanja treba da bude ograničen.

Pitajte samo pitanja koja su bitna za postavljene ciljeve istraživanja. Postavljanjem pogrešnih pitanja dobićete pogrešne odgovore koji će pak dovesti do loših poslovnih odluka.

Znati kako da postavite pitanje je jednako važno kao i ono što pitate. Izbegavajte sugestivna pitanja i pitanja osetljive prirodekoje su za neke ispitanike previše lična ili uvredljiva. Vaša pitanja treba da su jednostavna , specifična i direktna.

3. Odredite uzorak

Pre nego što počnete s prikupljanjem podataka, morate odrediti veličinu uzorka i njegovu strukturu kako biste dobili uporedive podatke.

Veličina uzorka. Pošto ne možemo da anketiramo celu marketinšku populaciju , kreiramo uzorak koji na najbolji način reprezentuje populaciju sa kojom želimo da uradimo marketinško istraživanje. Ako postoje varijacije u vašoj ciljanoj populaciji ili ste zainteresovani za pronalaženje statistički značajne razlike između podskupova u uzorku ,veličinu uzorka treba prilagoditi tome.

Na koji način distribuirati upitnik? Odabir metoda istraživanja je veoma važan za kvalitet prikupljenih podataka. Različiti načini prikupljanja podataka nose različita ograničenja pa treba pažljivo razmotriti svoju ciljanu javnost i odabrati najbolji kanal za postizanje uzorka koji reprezentuje tu javnost.

Na primer, ako su vaša ciljna grupa starije osobe, društveni mediji i internet kanali ne mogu biti najbolja opcija za distribuciju upitnika. Naravno, telefon ili anketa licem u lice biće najbolja opcija za anketiranje vaše ciljne grupe.

Ako, međutim, vašu ciljnu grupu čini mlada i aktivna populacija , anketa na društvenim mrežama , e-mailom , putem mobilnog telefona, verovatno je najbolji izbor. Treba razmotriti i druge metode distribucije linka sa anketom, kao što su QR kodovi ili web adrese na štampanim brošurama ili lecima.

4. Analizirajte dobijene podatke

Pre nego što uradite izveštaj i podelite svoje rezultate, postoji nekoliko koraka koje treba preduzeti da bi dobijeni podaci u potpunosti bili relevantni.

Očistite podatke dobijene anketom. Razmislite o čišćenje svoje ankete. Prepoznajte i uklonite odgovore koji imaju bilo kakvu nelogičnost ili nekozinstentnost sa ostalim podacima.

Analizirajte svoje podatke. Analizirajte podatke kako bi se utvrdilo da li su odgovori na pitanja u formatu koji očekujete . Neobični trendovi bi mogli ukazivati na problem s pitanjem ili tipom pitanja . Ako je tako, možda ćete morati da odbacite to pitanje ili da pokrenete još jednu studiju kako bi potvdili ili opovrgli dobijeni trend.

Segmentirajte vaše podatke. Filtrirajte podatke po segmentima kako biste utvrdili da li postoje logični odnosi između segmenata. Ako ne, možda ćete morati da vejtujete dobijene odgovore. Segmentirajte svoje podatke stalno imajući na umu cilj istraživanja, kako biste zaista mogli da razumete najznačajnije rezultate svog istraživanja .

5. Prezentujte rezultate istraživanja

Sada ste spremni da prezentujete i podelite rezultate svog istraživanja!

Donesite strateške poslovne odluke

Naoružani podacima iz sprovedenog istraživanja tržišta, daleko pouzdanije možete donositi odluke koje se tiču upravljanja vašim biznisom.

Planirajte svoje sledeće online istraživanje tržišta

Planiranje istraživanja tržišta može vam uštedeti vreme , trud i novac na dugi rok, obezbeđujući dokaz da ste pravilno odredili svoje ciljnu grupe , da ste uložili novac u delotvornu marketinšku kampanju i svojim potencijalnim ili sadašnjim klijentima plasirali pravu marketinšku poruku.

Dobro osmišljen plan marketinških istraživanja omogućuje da donesete ispravne taktičke i strateške poslovne odluke.

Pa onda – krenite da planirate svoje naredno istraživanje tržista!

Podelite

Nedavno objavljeno

Kategorije